Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

 

Beleidsplan Stichting Grote of Maria Kerk                               

 1. De Stichting

De Stichting Grote of Maria Kerk beheert en exploiteert het kerkgebouw dat door de Protestantse Gemeente Meppel wordt afgestoten. Daarbij gaat de Stichting uit van multifunctioneel gebruik, waarbij andere activiteiten de overhand nemen en de religieuze functie mogelijk blijft bestaan. De Stichting streeft naar een zodanige inrichting van het kerkgebouw dat aan zoveel mogelijk gebruikseisen kan worden voldaan. Belangrijk is een balans te vinden tussen enerzijds de functies die het gebouw tot nu toe heeft gehad en anderzijds de nieuwe functies. Het bestuur hanteert het model van werkbestuur. Het bestuur heeft in dit model een directe betrokkenheid op operationeel niveau. Als het herbestemmingsonderzoek een levensvatbare oplossing biedt zal de Stichting het kerkgebouw overnemen van de Protestantse Gemeente Meppel en verantwoordelijk worden voor de instandhouding van het kerkgebouw. De Stichting zal zelf verantwoordelijk worden voor de kosten en de baten.

 1. Herbestemmingsonderzoek

Bureau XPEX uit Amsterdam zal een onderzoek instellen naar de mogelijkheden en de slagingskans voor multifunctioneel gebruik. De opdracht aan het bureau is het ontwikkelen van een concept dat een basis geeft voor een goede exploitatie.

 1. Exploitatie 

De Stichting streeft naar het maken van een exploitatieplan. Qua kosten zullen in dit plan een aantal aspecten aan de orde komen, grofweg verdeeld in vaste en variabele kosten, marktconforme huurprijs en te verwachten huuromzet per jaar. Daarnaast geeft het bestuur in dit plan een visie op het maatschappelijk-cultureel gebruik van het kerkgebouw, waarbij het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk partijen gebruik kunnen maken van het gebouw.

 1. PR en Communicatie

Het is van de belang de bekendheid van de Stichting zoveel mogelijk te vergroten. Dit kan door artikelen in de plaatselijke media, een eigen website en vindbaarheid op sociale media. Daarbij streeft het bestuur ook naar een vorm van tweerichtingsverkeer, waarbij geluisterd wordt naar wensen vanuit de samenleving.

 1. Vrijwilligers

De Stichting zal bij de exploitatie van het kerkgebouw zoveel mogelijk de hulp inroepen van vrijwilligers. De verwachting is dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zullen zijn. De Stichting zal ook een beroep doen op vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Grote of Maria Kerk.

 1. Financiën

 Via plaatselijke fondsen, de burgerlijke en de protestantse gemeente heeft de Stichting voldoende gelden bijeen gekregen om het herbestemmingsonderzoek te financieren. Daarnaast zullen externe bronnen moeten worden aangeboord om de exploitatie en het onderhoud op termijn mogelijk te maken.

De inkomsten van de Stichting zullen bestaan uit subsidies, fondsen, giften, legaten, donateursbijdragen en ontvangsten uit verhuur.

De uitgaven zijn in hoofdzaak de kosten van de beheersorganisatie, de kosten van onderhoud en de investeringen die te maken hebben met de herbestemming. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en zullen geen inkomen ontvangen.

 1. Draagvlakontwikkeling

 Het vinden van draagvlak voor de Stichting is van groot belang. De eerste reacties na het bekend worden van de oprichting zijn hoopvol. Velen gaven aan de oprichting van de Stichting zeer te waarderen. Het bestuur tracht het draagvlak te behouden en zo mogelijk te vergroten. Het herbestemmingsonderzoek van bureau XPEX zal het aspect draagvlak onderzoeken en benoemen.

 1. Monumentaal gebouw

Het kerkgebouw heeft een monumentenstatus (monumentnummer R 28631) en wordt periodiek geïnspecteerd door Monumentenwacht Drenthe. Het inspectierapport van Monumentenwacht Drenthe is bedoeld als leidraad voor het plegen van stelselmatig en periodiek onderhoud ter voorkoming van verval. Het Stichtingsbestuur hecht veel waarde aan deze inspecties.

 1. Onderhoudsplan

De Protestantse Gemeente Meppel heeft een meer jaren onderhoudsplan (mjo) opgesteld voor al haar gebouwen, waaronder de Grote Kerk. De Stichting gebruikt dit mjo als beginpunt voor toekomstig beleid. Het bestuur zal in het kader van onderhoud advies vragen aan de Stichting Groninger Kerken.

 1. Strategische allianties/samenwerkingsvormen

Het Stichtingsbestuur staat open voor strategische allianties en/of samenwerkingsvormen. Met de Stichting Vrienden van de Grote of Maria Kerk wordt in ieder geval samengewerkt. Deze Stichting verzorgt onder andere de catering bij evenementen die in het kerkgebouw plaatsvinden. Zij heeft daartoe van de Protestantse Gemeente Meppel het exclusieve recht verkregen. Het bestuur van de beheerstichting Grote of Maria Kerk zal dit recht handhaven. Overige samenwerkingsvormen zullen per situatie worden beoordeeld.

 1. Relatie met overheden

In de gemeente Meppel is erfgoedbeleid in ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft een startnotitie in voorbereiding. Het is van belang aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

De aan het kerkgebouw gebouwde toren is eigendom van de burgerlijke gemeente. Gemeente en Stichting zijn als het ware elkaars buren. Daarbij past het wederzijds respecteren van afspraken uit het verleden en constructief overleg over nieuwe afspraken.

 1. Instandhouding orgel

Na verschillende restauraties is het in 1722 opgeleverde Schnitger-orgel in goede staat. Het bestuur streeft er naar deze goede conditie te behouden. Een bestuurslid met deskundigheid op het gebied van orgelbeheer zal zich hier speciaal mee bezighouden.

 1. Regelgeving

Het bestuur zal nauwkeurig nagaan welke regelgeving op het te beheren en te exploiteren kerkgebouw van toepassing is, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau. Een goed contact op ambtelijk en bestuurlijk niveau met de gemeente Meppel is hierbij van groot belang. Buma-rechten bij concerten komen in principe voor rekening van de organisator. Regelgeving op het gebied van alcoholische dranken en HACCP/hygiënecode is naar verwachting eerder van toepassing voor de eerdergenoemde Stichting Vrienden van de Grote of Maria Kerk, die de catering in het gebouw verzorgt.